Условия за провеждане на кампания

“УСМИХНИ СЕ НА ЛЯТОТО, ПЪТУВАЙ СПОКОЙНО“

 

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Организатор на кампания „Усмихни се на лятото, пътувай спокойно“ ” (по-нататък наричана „Кампанията” или „Промоционалната кампания”) e застрахователен брокер „КРЕДИПОРТ ИНС“ ЕООД, ЕИК 201804636 със седалище и адрес на управление 1618 София, бул. България” № 106-Г, етаж 3, офис 6, наричан за краткост „Организатор“.

II. УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

1. Участник в Кампанията (Участник) – всяко пълнолетно дееспособно физическо лице (навършило 18 години към 19.06.2020 г.), което за периода на кампанията сключи застраховка с посредничеството на застрахователен брокер „КРЕДИПОРТ ИНС“ ЕООД и минимална годишна премия в размер на 40 лева.

2. Период на Кампанията – от 00.00 часа на 20.06.2020 г. до 24.00 часа на 20.08.2020 г.

3. Кампанията се организира и ще се проведе на територията на Република България.

4. Период, в който може да се използва Застраховка при пътуване в чужбина  – от 21.06.2020 г. до 30.09.2020 г.

5. Параметри на бонус Застраховка при пътуване в чужбина, която се предоставя за периода на Кампанията:

Застрахователна компания: ЗК УНИКА АД

Продължителност на пътуването: до 7 дни вкл.

Цел на пътуването: Екскурзия, почивка, туризъм

Покрити рискове:

Неотложни медицински разходи вследствие на злополука или акутно заболяване  за едно лице със застрахователна сума в размер на 10 000 EUR

Разходи за спешно стоматологично лечение – застрахователна сума в размер на 300 EUR

Кражба чрез взлом, загуба или забавяне на личен багаж – застрахователна сума в размер на 400 EUR

Смърт от злополука – застрахователна сума в размер на 1 000 EUR

Териториален обхват: Цял Свят или Цял Свят без САЩ, Канада и Турция, в зависимост от дестинацията на пътуването

Брой застраховани лица: 1

Възраст на застрахованото лице – между 18 навършени и 65 навършени години

Цена: 100% отстъпка от цената на покритието за периода на кампанията поради използването на пакетна услуга с друга застраховка.

6. В случай, че Участникът не отговаря на условията за възраст или не желае да използва бонус покритието, той може да преотстъпи това право на избрано от него лице, отговарящо на условията по точка 5.

7. Не се допуска замяна на покритието с неговата парична равностойност.

III. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

1. Лицето купува застраховка с посредничеството на Организатора и с годишна премия в размер на най-малко 40 лв.

2. В случай, че отговаря на условията за участие, посочени в глава II. Условия на кампания Усмихни се на лятото, пътувай спокойно“, лицето по т.1 получава потвърдителен имейл с посочени параметрите на бонус застраховката и детайлно описание как може да се активира.

3. Най-късно до три работни дни преди началото на пътуването, съответно началото на действието на полицата, Участникът уведомява Организатора на имейл адрес office@iport.bg относно желанието си да активира бонус застраховката.

В съобщението задължително се съдържа следната информация:

  • Име, презиме, фамилия на застрахованото лице
  • ЕГН на застрахованото лице
  • Цел на пътуването – потвърждение, че целта на пътуването е екскурзия, почивка или туризъм
  • Държава на пътуването
  • Продължителност на пътуването (начална дата – крайна дата)

4. Организаторът издава застрахователна полица и я изпраща на Участника по имейл в срок до два работни дни от получаване на известието по т.3.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Информация във връзка с Кампанията се публикува на www.iport.bg

2. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Условия. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата https://iport.bg/uslovia-kampania-usmihni-se-na-lyatoto-patuvay-spokoyno.

3. Организаторът има право по всяко време да прекрати Кампанията, като публикува информация за това на страница https://iport.bg/uslovia-kampania-usmihni-se-na-lyatoto-patuvay-spokoyno.

4. Съхранението и обработването на личните данни на Участниците се извършва в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и Политиката за защита на личните данни на „КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД, публикувана на https://iport.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni/

5. Организаторът ще използва личните данни на Участниците само за провеждането на Кампанията по тези Условия и няма да предоставя същите на трети лица. Участниците дават съгласието си, в случай че бъдат обявени за победители, техните имена да бъдат публично оповестени, като Организаторът не им дължи никакво допълнително възнаграждение, свързано с този факт.

6. Участието в Кампанията, заявено с изпращането на имейл съгласно III. Механизъм за участие, т. 3 означава, че лицето приема настоящите Условия.

7. Условията на Кампанията се прилагат с предимство спрямо Общи условия за ползване на уебсайт с адрес www.iport.bg, предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания.

Настоящите Условия влизат в сила от 19.06.2020 г.*

*Изменени на 19.07.2020 г. в частта период на кампанията.

ЗАСТРАХОВКА ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

СЕГА СЪС 100% ОТСТЪПКА

Сключи полица в периода от 20.06.2020 г. до 20.08.2020 г. и получи бонус „Медицински разходи при пътуване в чужбина“ на стойност 10 000 EUR.

Кампания "Усмихни се на лятото, пътувай спокойно."

 

ИЗБЕРИ ЗАСТРАХОВКА

 

Пълни условия на кампания „Усмихни се на лятото, пътувай спокойно.“ 

Do it smart!
Close