Застраховка Автокаско (КАСКО на МПС)

Застраховка Автокаско (КАСКО на МПС)

е доброволна застраховка, предназначена за собственици и ползватели на моторни превозни средства (МПС) с българска регистрация, която осигурява защита на автомобилa, независимо дали събитието е настъпило по вина на водача или не.

Автокаско на автомобила покрива пълна или частична повреда на застрахованото превозно средство вследствие на събития като ПТП, природно бедствие, кражба.

В зависимост от условията на избраната застрахователна компания, застраховката може да бъде с валидност на територията на България или да осигурява разширено покритие, включващо държавите членки на Европейския съюз (ЕС), държавите членки на Международното споразумение “Зелена карта”, територията на Република Турция.

От какво те защитава твоята полица?

ОСНОВНО ПОКРИТИЕ:

Покритите рискове са групирани в клаузи и се различават при отделните застрахователи. Основните рискове включват:

щети при пътнотранспортно произшествие (ПТП)

щети, нанесени по време на престой или в паркирано състояние

кражба или грабеж на цялото МПС

пожар и експлозия

злоумишлени действия на трети лица, вандализъм

природни бедствия

ПО-ВАЖНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ:

щети, настъпили при управление на МПС от водач, без валидно свидетелство за управление от необходимата категория за правоуправление

щети, настъпили при управление на МПС от водач, който е под въздействие на алкохол, наркотици, упойващи вещества

повреди в резултат на техническа неизправност

всяко увреждане по детайлите, което е констатирано при застраховане на автомобила

щети на МПС, спряно от движение по установения ред или без валиден годишен технически преглед

умишлени действия или груба небрежност на застрахования

повреди при използването на автомобила извън регламентираната пътна мрежа, по участъци с повишен риск от увреждане, по затворени, забранени за движение и сигнализирани за тази цел пътни участъци

Допълнителни покрития:

Безплатно или срещу заплащане на допълнителна премия в покритието по застраховка Автокаско могат да бъдат включени:

Пътна помощ при настъпване на произшествие на територията на България

Автомобилен асистанс за чужбина

Предимства

С попълване на няколко полета в онлайн платформата получаваш най-добрите пазарни оферти за застраховка КАСКО на автомобила ти

Предложенията са индивидуални, с ясни условия и съобразени с характеристиките на превозното средство

Избираш дали да получиш документите с куриер на хартиен носител или да подпишеш електронно

Честo задавани въпроси:

Отговори на няколко кратки въпроса в нашия онлайн чат и прикачи големия талон на автомобила, който искаш да застраховаш. Снимката трябва да бъде ясна, а изписаните текстове да се виждат достатъчно добре. В рамките на 2 работни дни ще получиш трите най-добри пазарни предложения за застраховка.

Цената на застраховката се определя спрямо характеристиките на автомобила като вид, марка, модел, година на производство, технически параметри на превозното средство, наличие на предходни щети или липсата на такива, предназначение/ за какво ще се използва.

Застрахователната сума се договаря между клиента и застрахователната компания, и зависи от характеристиките на автомобила. Важно е определената сума да съответства на действителната стойност на превозното средство към датата на сключване на застраховката.

При договаряне на по-ниска сума, МПС-то ще бъде подзастраховано и при настъпване на застрахователно събитие обезщетението ще бъде намалено в пропорция, съответстваща на отношението между застрахователната сума по полицата и действителната стойност на автомобила.

При определяне на застрахователна сума, по-висока от действителната стойност на МПС-то към датата на сключване на застраховката, отговорността на застрахователната компания отново ще бъде до действителната стойност на автомобила към датата на настъпилото събитие, съответно ненужно ще бъде платена по-висока застрахователна премия.

При сключване на полица за нов автомобил, застрахователната сума се определя на база предоставена фактура за придобиване.

Свидетелство за регистрация на МПС част I (голям талон на автомобила).

Да, освен еднократно, дължимата премия може да бъде платена на 2,3 или 4 вноски.

Застраховката влиза в сила на избраната от теб дата за начало на полицата и при изпълнени едновременно следните условия:

  • платена застрахователна премия или договорената първа вноска от нея;
  • извършен оглед и заснемане на автомобила съгласно изискванията на застрахователната компания.

Можеш да избереш един от вариантите:

  • да подпишеш документите на хартия, съответно да бъдат изпратени на посочен от теб адрес с куриер за наша сметка или
  • да подпишеш полицата дигитално, с квалифициран електронен подпис и документите да ти бъдат изпратена по имейл.

При сключване на застрахователен договор, в зависимост от условията на избрания застраховател, възрастта на автомобила и договорената застрахователна сума, могат да ти бъдат предложени следните варианти за обезщетение при настъпило застрахователно събитие:

Официален сервиз – покриват се разходи за ремонт на автомобила в сервиз на официален представител за България или съгласно представени оригинални фактури.

Доверен сервиз –  покриват се разходи за ремонт в доверен сервиз на застрахователя или съгласно представени оригинални фактури.

Експертна оценка – размерът на дължимото застрахователно обезщетение се определя на база експертна оценка от страна на застрахователя.

Преди да сключиш застраховката е необходимо да се запознаеш с преддоговорната информация за застрахователен брокер КРЕДИПОРТ ИНС ЕООД по чл. 325 от Кодекса за застраховането.

Do it smart!
Close