Застраховка Професионална отговорност

Попълване на предложение-въпросник и сключване на застрахователна полица изцяло онлайн

Удобно сравнение на всички оферти в клиентския профил

Плащане и подписване на документите  от всяко място, с няколко клика

ИЗБЕРИ ЗАСТРАХОВКА И СКЛЮЧИ ОНЛАЙН

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ И ОДИТОРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА НОТАРИУС

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТ

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЧАСТНИЯ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ (ЧСИ)

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Застраховка „Професионална отговорност“ покрива отговорността на застрахования за вреди, причинени на трети лица вследствие неизпълнение на задължения при упражняване на определена професия, за която е регистриран или притежава съответната правоспособност. Застраховани могат да бъдат физически или юридически лица, които извършват дейност на територията на Република България.

За професии, които предполагат по-значим риск от настъпване на вреди като лекари, адвокати, нотариуси, строители и проектанти, експерт-счетоводители и одитори, законодателят изисква задължително сключване на застраховка „Професионална отговорност“ с минимални лимити, установени по нормативен ред в зависимост от професионалната дейност на застрахования. Освен задължителните, застрахователните компании предлагат възможност за избор на по-високи, доброволни нива на застраховане.

Обичайно застрахователен договор се сключва за срок от една година, считано от датата на влизането му в сила. При прекратяване на дейността, подлежаща на задължително застраховане, лицето е длъжно да сключи допълнителна полица, която покрива 5-годишен период, следващ датата на прекратяването.

ОСНОВНО ПОКРИТИЕ

Застраховката покрива всички суми до договорените лимити на отговорност, които застрахованият е задължен да заплати като компенсация за вреди, причинени на трети лица вследствие небрежност, грешки или пропуски допуснати от него, негов съдружник или служител, подизпълнители, агенти или консултанти, действащи от негово име.

Вредите се обезщетяват въз основа на искове, предявени за първи път писмено през срока на застраховката, при условие че действията или бездействията на застрахования, довели до възникването на вредите, са извършени след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата.

Лимитите на отговорност по застрахователната полица се договарят за всяко събитие и в агрегат за всички събития през периода на застраховката.

Преди да сключиш застраховката е необходимо да се запознаеш с преддоговорната информация за застрахователен брокер КРЕДИПОРТ ИНС ЕООД по чл. 325 от Кодекса за застраховането.

Do it smart!
Close